Vanaf 25 mei 2018 hebben wij een nieuw privacy statement. In het privacy statement staat beschreven hoe we met je persoonlijke gegevens omgaan. Wil je inzage of verwijdering van je persoonsgegevens aanvragen, vul dan dit formulier in.

Websitevoorwaarden

Allianz Global Assistance is erg blij met je bezoek aan onze website en/of je gebruik van onze mobiele diensten. Wij waarderen je interesse in onze diensten en producten. Jouw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij hebben dan ook maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken tijdens je bezoek aan onze website te beschermen.

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken en bezoekers van de Allianz Global Assistance websites en/of gebruikers van mobiele diensten van Allianz Global Assistance. Mocht je het niet eens zijn met onze Websitevoorwaarden en Privacy Statement dan verzoeken wij je niet verder te gaan met je bezoek aan de Allianz Global Assistance website en/of mobiele diensten.

Disclaimer

De Allianz Global Assistance website en mobiele diensten zijn met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Allianz Global Assistance kan niet garanderen dat de (mobiele) (web)sites (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.

Op (verzekerings)overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tussen Allianz Global Assistance en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden van toepassing. Allianz Global Assistance draagt er zorg voor dat de bezoeker bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst wordt geïnformeerd over de afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden en de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst zo veilig en volledig mogelijk gebeurt, zodat partijen zich redelijkerwijs kunnen beroepen op de inhoud, juistheid en volledigheid van de met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tot stand gekomen (verzekerings)overeenkomsten. Allianz Global Assistance informeert de bezoeker uitsluitend over verzekeringsproducten en -diensten van Allianz Global Assistance en adviseert op geen enkele wijze over verzekeringsproducten of -diensten van derden.

Op de Allianz Global Assistance website en via de mobiele diensten van Allianz Global Assistance kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke niet het eigendom van Allianz Global Assistance zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt Allianz Global Assistance geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten slechts bevoegd de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Global Assistance, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Allianz Global Assistance. Dit houdt in dat er niets aan de Allianz Global Assistance website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Allianz Global Assistance niet is toegestaan.

Cookies

In het cookiebeleid van ons blog vind je een uitgebreide verklaring wat voor cookies het blog van Allianz Global Assistance gebruikt.

Toepasselijk recht en geschillen

De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Allianz Global Assistance wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Allianz Global Assistance en de bezoeker.

Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

Allianz Global Assistance behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien u onze Allianz Global Assistance website en mobiele diensten gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van Allianz Global Assistance.

Bedrijfsinformatie

AWP P&C S.A. – Dutch Branch
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 33094603
Kantoor: Poeldijkstraat 4, Amsterdam, Nederland

AWP Services NL B.V.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 33257431
Kantoor: Poeldijkstraat 4, Amsterdam, Nederland

Contact

U kunt contact opnemen met Allianz Global Assistance door gebruik te maken van het contactformulier op de Allianz Global Assistance Website of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze mobiele diensten. Het contactformulier is gemakkelijk te vinden op de contactpagina van onze website. In een paar stappen kunt u eenvoudig het formulier invullen en eventuele (schriftelijke) documentatie als bijlage meesturen.